Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Artery Post Modern Gallery # Art Exhibition # Cynical Bear

February 19, 2015 @ 5:00 pmMarch 19, 2015 @ 5:00 pm ICT

Artery Post Modern Gallery # Cynical Bear

Cynical Bear In Bangkok # An art exhibition by Koo, Yeon Mo

On Feb, 19 – 19 Mar, 2015 At Artery Post Modern gallery (Silom 19)

Opening reception on 19 Feb, 2015 at 5 pm.

เจ้าหมีนักเยาะเย้ย (Cynical Bear)
นิทรรศการศิลปะ โดย ศิลปินเกาหลี คู เยิน โม
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2558
ณ อาร์ตเทอรี่ โพสโมเดิร์น แกลลอรี่ (สีลม 19)
เปิดงาน วันที่19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไป

เจ้าหมีนักเยาะเย้ย (Cynical Bear) มันเยาะหยันโลกที่เราอาศัยอยู่ มันถากถางโลกที่เราต้องจำนนอยู่กับมัน บางทีการเย้ยหยันเพื่อกลบความอ่อนแอในตัวฉัน ทำให้กล้ายืนยันว่าตัวเองเข้มแข็งและกล้าหาญ ไม่ต้องทำตัวเงียบหงิม

เจ้าหมีนักเยาะเย้ยเป็นเสมือนตัวฉัน ฉันเอาท่าทางบุคคลิกของมันมาเป็นชื่อเล่น เลือกใช้เสื้อยืดกางเกงยีนส์ตามสมัยนิยม และใบหน้าที่สำแดงออกถึงการถากถางเยาะหยันก็คือความรู้สึกของฉันที่มีต่อสังคมนี้

เจ้าหมีนักเยาะเย้ยถือกำเนิดมา ในยุค 70 คนที่เกิดปลาย60 ถึง70 ต่างรู้จัก คนรุ่นเอ็กซ์( Generation X) นั่นคือคนที่เกิดมามีความคิดเป็นของตัวเองที่แตกต่างไปจากคนยุคก่อน ที่โลกเรากำลังพัฒนายกระดับสู่ความเป็นมนุษย์มากขึ้น

คนที่เกิดยุค 70 ล้วนมีประสบการณ์ร่วมถึงวิกฤติการณ์ IMF การเติบโตของความคิดปัจเจกนิยม และเห็นบรรดาอำนาจยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการรัฐประหารโดยกองทัพ อีกความคิดหลังอุดมการณ์มาจนถึงรัฐบาลพลเรือน และปัญหาต่างๆของเด็กๆ ภาวะการตกงานของผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว ความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆการบริโภคล้นเกินล้างผลาญโลกธรรมชาติ ด้านวัฒนธรรมพวกเขาเรียนรู้จากอุตสากรรมสื่อที่พัฒนาเร็วยิ่ง ความคลั่งไคล้สิ่งของ อยากได้ครอบครองสินค้าฟุ่มเฟือยเกินจำเป็น พร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่เบ่งบานรวดเร็ว นักศึกษาเยาวชนต่างมีความสุขสนุกสนานกับความสัมพันธ์ของชีวิตเสรีในรั้วมหา’ลัย พร้อมกับการเดินขบวนประท้วงบนท้องถนน

ดังนั้น คนรุ่นเอ็กซ์ เกิดมาและเติบโตในยุคที่สังคมกำลังเปลี่ยนผ่าน พร้อมๆกับความเกียจคร้านเฉื่อยชาจากการตกงาน พวกเขาต้องพากันดิ้นรนในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงรวดเร็วซึ่งคนรุ่นเก่าก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อน!

ต้องการก้าวออกไปให้พ้นจากปูมหลังนี้ เจ้าหมีนักเย้ยหยัน ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของ เด็กเลว ที่เอาแต่ถากถาง เสียดสี เยาะหยัน ไปทั่ว ขี้ขลาดไปจนกระทั่งโน้มเอียงไปทางร้องคร่ำครวญ!

“เจ้าหมีนักเยาะเย้ย” ได้พยายามเชื่อมต่ออดีตกับปัจจุบัน โดยผ่านการเปรียบเทียบความคิดจินตนาการที่รับจากสื่อและชีวิตตัวมันเอง ดังนี้งานเจ้าหมีนักเยาะเย้ยทั้งหลายที่ฉันนำมาแสดงนั้น ในชุด”ทหารเด็ก”,ชุด “วีรชน”และ “ระเบิดสุข” เพื่อค้นหาทางเอาศิลปเป็นเครื่องมือสื่อสารไปเปลี่ยนแปลงสังคมบ้างไม่มากก็น้อย!

Cynical Bear
In Bangkok
An art exhibition by Koo, Yeon Mo
On Feb, 19 – 19 Mar, 2015
At Artery Post Modern gallery (Silom 19)
Opening reception on 19 Feb, 2015 at 5 pm.

The Cynical Bear lets its cynicism towards the world we live in be seen. Cynicism towards the world we must live in. Perhaps this cynicism is aimed at weaknesses in me. A device spurring on a desire to be stronger, more brave. Not to be naïve or silent, but to assert myself.

The Cynical Bear is a simulacrum of who I am. The image of the bear references my nickname, and the T-shirt and jeans are typical choice of clothing that always makes its mark on fashion. The cynical expression on the bear’s face reflects my own cynical view towards society.

The historical background of the Cynical Bear goes back to the 1970s. The ones born in the late 1960s and 1970s are known as “Generation X”. This term represented a generation of people who grew up to live and think differently from previous generations, and have come of age as the world shifted into Anthropocene era.

Those born in the 1970s experienced the IMF crisis, the rise of individualism. They have seen authoritarian regimes come to power through military coups and the post-ideological nature of more recent civilian governments. Some social problems typically seen among the children of the 70s include unemployment among young adults, a sharp growth in excessive consumption and conflicting regionalism. Culturally, they have lived through the booming media industry, commodity fetishism and the desire for luxury goods, and the rise of telecommunications technology. As students they also enjoyed a relatively free campus life with sporadic student demonstrations.

So this Generation X grew up to both lead social change and experience the lethargy which comes with prolonged unemployment. In a rapidly changing society, they had to overcome social problems without the experience of previous generations.

To go with this historical background, the Cynical Bear is envisioned as a bad boy character which is somewhat cynical, sarcastic, timid, and perhaps with a tendency to whine.

The Cynical Bear links the past and the present through combining imagery from the media and the bear itself. Currently, several Cynical Bear series such as the “Child Soldier” series, “Hero” series, and “Happy Bombs” series are available, and the Cynical Bear will continue seeking participation in the arts for as a device for societal change.

‘시니컬 베어(Cynical bear)’는 우리가 살고 있는, 살아가야만 하는 이 사회를 향해 냉소한다. 어쩌면 한없이 나약한 나 자신에 대한 냉소다.
좀더 강해지고 싶다는…..
좀더 용감해지고 싶다는…..
무기력하지 않고 싶다는…..
침묵하지 않겠다는……
행동하겠다는…..

‘시니컬 베어’는 나의 모습을 투영한 일종의 시뮬라크르(Simulacre)이다. ‘곰 이미지’는 나의 별명에서 왔고, ‘청바지와 티셔츠’는 보편적 패션 아이템이다. ‘시니컬한 표정’은 내가 이 사회를 바라보는 ‘냉소적 시선’이다.

‘시니컬 베어’는 1970년대생들이 살아온 시대를 배경으로 탄생하였다. 1970년대 생들은 시대적으로 불린 호칭은 대표적으로 X세대로 불리웠다.
X세대는 ‘이전 세대와는 다른 문화, 사고, 행동을 한다’는 의미로 흔히 신세대, 신인류와 비슷한 개념으로 사용되어 왔으며, 이들은
탈 권위주의적이며, 자유 분방하고 개성이 뚜렷한 세대이며, 이들은 또 유능하고 사고가 보다 합리주의적이며 매사에 자신만만한 세대들이었다는 것이 긍정적인 평가이며 반면 , 지나치게 이기적인 모습, 개인적인 모습이라는 부정적인 이미지도 함께 가지고 있다.

1970년대 생들의 시대적 특징으로는 IMF로 인한 경기 침체, 개인주의의 첫 세대, 군사정권을 겪었고 그 이후 문민정부에서는 이데올로기의 퇴조로 탈이념, 탈정치적인 성격을 띤다. 사회적 문제로는 청년실업, 과소비, 지역감정 등이 있었고, 문화적으로는 대중문화, 영상문화, 소비문화, 명품문화 등이 도래한 시대이며, 칼라 텔레비전을 경험하고 텔레비전 속의 다양한 캐릭터를 보며 자란 세대들이다. 그리고 학생운동(데모)이 없어진 것은 아니었지만 비교적 자유분방한 캠퍼스 문화를 누렸다.

1970년대 세대는 사회변화를 이끄는 ‘활력’과 실업상황의 ‘무기력’이
라는 상극의 정서가 교차하는 세대들로 극과 극을 오간 경험의 세대이며, 실
업과 여러 사회문제를 스스로 극복한 새로운 도전의 세대이기도 했다.
이러한 시대적 배경으로 인해 ‘시니컬 베어’ 캐릭터 성격의 특징은 다
소 불만적인, 심술궂은, 소심한, 투덜거리는, 냉소적인 악동이미지로 표현되었다.

‘시니컬 베어’는 대중매체 속에서 이미지와 의미를 차용, 시니컬 베어 이미지와 결합하여 새로운 이미지를 만들고, 과거와 현재를 연결시키는 방식으로 표현된다. 현재 ‘시니컬 베어’의 시리즈인 ‘Child Soldier Series’, ‘Hero Series’, ‘Happy Bombs Series’를 진행 중이다. 그리고 앞으로도 ‘시니컬 베어’는 미술의 사회에 대한 기능과 참여를 꾸준히 모색 할 것이다.

Koo, YeonMo
Born: 1973, South Korea
Education
Department of Fine Arts Graduate School Gyeongsang National University, Jinju, South Korea (B.A.)
Department of Arts Education College of Education Gyeongsang National University, Jinju, South Korea (M.A.)
Solo Exhibition
2015 ‘Cynical bear in Bangkok’ at Artery Post Modern, Bangkok, Thailand.
2012 ‘Cynical Bear – Art Friendly Visual Design’ Exhibition at GNCAC/Jinju, South Korea.
Art Fair
2013 Art Show Busan at BEXCO/Busan, South Korea.
2013 Hong Kong Contemporary Art Fair at The Excelsior, Hongkong.
2012 Gyeongsangnamdo International Art Fair at BEXCO, Changwon, South Korea.
Selected Group Exhibition
Four seasons of Jinju, Beautiful Equivalent Hometown Exhibition at GNCAC, Jinju, South Korea.
Jinju Fine Arts Association Exhibition at GNCAC at Jinju, South Korea.
Jinju Western painting Artists Association Exhibition at GNCAC, Jinju, South Korea.
Jinju Youth Artists Association Exhibition at GNCAC, Jinju, South Korea.
‘The Wish’ Exhibition at GNCAC, Jinju, South Korea.
President
Korean Fine Arts Association
Jinju Youth Artists Association
Jinju Westernpainting Artists Association
Jinju Fine Arts Association
Mobile +82-10-3389-5383
E-mail mieum1004@naver.com peaceyeonmo@gmail.com

Details

Start:
February 19, 2015 @ 5:00 pm ICT
End:
March 19, 2015 @ 5:00 pm ICT

Venue

Artery Post-Modern Gallery
2/2 Silom 19, Silom Rd, bangrak
Bangkok, 10500 Thailand
+ Google Map
Phone:
+662635 3133

Leave a Comment